Бизнис
корисници

Генератор на понуди

Во полињата подолу внесете ги генералиите за вашата компанија и потребните податоци од изминатите сметки за електрична енергија

Забелешка: Доколку внесете вредности од повеќе сметки од изминатите месеци во генераторот, поголема ќе биде и точноста на нашата анализа.

Име на компанија:
Единствен Даночен Број:
Адреса:
Web адреса:
Име и презиме на лицето за контакт:
Телефон за контакт:
E-mail адреса за контакт:
Ве молиме на почеток внесете ја фактурата за месец јуни 2014 година, за да одредиме во која категорија потрошувачи припаѓате. По внесувањето на оваа фактура ќе ви биде овозможено внесување на фактури и за другите месеци.